Projekt pilotażowy pt. „Aktywna kobieta” finansowany ze środków rezerwy Funduszy Pracy w ramach Konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Stabilna praca – silna rodzina”. Wartość projektu 690 975,00 zł

O projekcie

Przyłącz się do pilotażowego projektu pod nazwą „Aktywna Kobieta”, finansowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w ramach konkursu „Stabilna praca-silna rodzina” i pomóż aktywizować kobiety na rynku pracy.

Celem ogólnym projektu jest poprawa sytuacji kobiet wyłączonych, nieaktywnych zawodowo z powodu opieki nad dziećmi/osobami zależnymi oraz seniorami, a w szczególności kobiet powracających lub wchodzących na rynek pracy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu z miasta Wrocławia oraz powiatu wrocławskiego poprzez wypracowanie i przetestowanie nowego, kompleksowego narzędzia, którego realizacja umożliwi skuteczny powrót na rynek pracy.

Pragniemy wesprzeć pracodawców w zatrudnieniu w formie telepracy przez firmy MŚP sektora usług np. biura rachunkowe, agencje reklamy, agencje PR, kancelarie prawne, kancelarie doradztwa podatkowego etc.

Dla kogo

O przyznanie vouchera aktywizacyjnego może ubiegać się Pracodawca, który:

 • utworzy stanowisko pracy w formie telepracy, o której mowa w rozdziale IIb Kodeksu pracy (art. 675 – 6717), dla bezrobotnej skierowanej przez Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach projektu pilotażowego „Aktywna kobieta”,
 • zatrudni na nowoutworzonym stanowisku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy skierowaną przez Urząd oraz zaakceptowaną bezrobotną,
 • spełni wymagania określone w złożonym w Powiatowym Urząd Pracy we Wrocławiu Zgłoszeniu Pracodawcy, dotyczącym przyznania vouchera aktywizacyjnego ze środków Funduszu Pracy na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanej bezrobotnej, w tym na dzień złożenia Zgłoszenia następujące:

1. zatrudnia co najmniej jednego pracownika (zatrudnienie oznacza wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą);

2. nie zalega z opłacaniem:

wynagrodzeń pracownikom,
należnych składek na ubezpieczenie społeczne,-należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,
należnych składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
należnych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych,
innych danin publicznych;

3. nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub nie jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie;

4. nie naruszył ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt. 1-6 i 8-12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.);

5. spełnia wymogi w zakresie przyznania pomocy de minimis.

UWAGA!

 • Nabór i kwalifikacja Pracodawców do udziału w projekcie będzie się odbywać wg kolejności wpływu ww. Zgłoszeń do Urzędu Pracy.
 • Pracodawca składa Zgłoszenie na każde stanowisko odrębnie.
 • O terminie składania Zgłoszeń Urząd Pracy poinformuje na stronie internetowej www.wroclaw.praca.gov.pl w zakładce: „Aktualności”. Do przedmiotowej informacji zostanie dołączony wzór Zgłoszenia Pracodawcy.
 • Przyjęte Zgłoszenia będą rozpatrywane w ramach środków otrzymanych na realizację projektu, do momentu ich zaangażowania.
 • Spośród zgłaszających się w pierwszej kolejności zostanie wybranych 20 Pracodawców, którzy zatrudnią 20 kobiet bezrobotnych. Pozostałe Zgłoszenia zostaną wpisane na listę rezerwową, a Pracodawcy nieobjęci projektem będą mieć możliwość uzyskania innego wsparcia ze strony Urzędu Pracy.
 • Preferowani będą Pracodawcy, którzy przedłożą certyfikaty potwierdzające ukończenie szkoleń on-line dla Pracodawców (rapid e-learningu), realizowanych w ramach pilotażu.
 • Zgłoszenia można składać w postaci papierowej w kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu przy ul. Glinianej 20-22 (budynek A) lub za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź kuriera na adres urzędu: ul. Gliniana 20-22, 50-525 Wrocław. Możliwe jest też przesłanie dokumentów drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP. W takim przypadku Zgłoszenia muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym lub potwierdzone profilem zaufanym. O złożeniu Zgłoszenia decyduje data i godzina wpływu wniosku na platformę ePUAP.

Czym jest voucher aktywizacyjny

 • Voucher aktywizacyjny stanowi nowe narzędzie aktywizacji i wsparcia dla Pracodawców, finansowane w ramach projektu pilotażowego pt. „Aktywna kobieta”, wybranego do realizacji w drodze konkursu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Stabilna praca – silna rodzina”.
 • Celem projektu pilotażowego „Aktywna kobieta” jest przeprowadzenie kompleksowych działań aktywizacyjnych dla 20 kobiet wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad dziećmi, które nie ukończyły 8 lat lub osobami zależnymi, a także seniorami w powrocie / wejściu na rynek pracy, które zostaną zatrudnione przez firmy MŚP z sektora usług z powiatu wrocławskiego i miasta Wrocławia.
 • Voucher aktywizacyjny umożliwia zatrudnienie w formie telepracy uczestniczkom projektu poprzez wdrożenie specjalnego pakietu wsparcia zawierającego: finansowanie pracodawcy szkolenia dla bezrobotnej, dofinansowanie kosztów zatrudnienia u danego pracodawcy, sfinansowanie zakupu niezbędnego sprzętu, oprogramowania, licencji i pokrycie opłat, niezbędnych do pracy zdanej oraz zakup wyposażenia nowoutworzonego stanowiska pracy.
  • Średni koszt vouchera aktywizacyjnego na 1 uczestnika projektu (jedną skierowaną bezrobotną) wynosi 20.000,00 zł. Do wysokości tej kwoty Pracodawca może wnioskować o przyznanie vouchera aktywizacyjnego.
  • Maksymalny okres wykorzystania vouchera aktywizacyjnego przez Pracodawcę to 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Urzędem Pracy.
  • Środki finansowe stanowiące voucher aktywizacyjny Powiatowy Urząd Pracy przyznaje na podstawie umowy zawartej z Pracodawcą z przeznaczeniem na:
  1. sfinansowanie szkolenia dla skierowanej bezrobotnej, niezbędnego do pracy na nowoutworzonym stanowisku pracy w wysokości nie wyższej niż 300,00% przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS, w kwocie brutto, lub/ i
  2. dofinansowanie kosztów zatrudnienia skierowanej bezrobotnej przez okres maksymalnie 6 miesięcy oraz maksymalnie po 1200,00 zł miesięcznie do wynagrodzenia w kwocie brutto, lub / i
  3. zakup sprzętu, oprogramowania, licencji i pokrycie opłat (w tym Internetu) niezbędnych do pracy zdalnej oraz zakup wyposażenia nowoutworzonego stanowiska pracy w kwocie brutto.

  Obowiązki wynikające z umowy o przyznanie vouchera aktywizacyjnego

  Środki są przekazywane Pracodawcy po:

  • złożeniu przez Pracodawcę uwierzytelnionej kopii umowy o pracę zawartej ze skierowaną przez Urząd Pracy bezrobotną wraz z potwierdzeniem zgłoszenia tej osoby do ZUS,
  • zawarciu umowy pomiędzy Urzędem Pracy a Pracodawcą o przyznanie vouchera aktywizacyjnego w projekcie pilotażowym ”Aktywna kobieta”,
  • udzieleniu przez Urząd Pracy zgody na złożony przez Pracodawcę uzasadniony Wniosek o akceptację wydatków w ramach przyznanego vouchera aktywizacyjnego w projekcie pilotażowym ”Aktywna kobieta” (wzorem Wniosku o akceptację wydatków dysponuje Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu).

   

  UWAGA!

  • Urząd Pracy rozpatrując ww. wniosek będzie kierował się zasadą niezbędności, celowości, racjonalności i gospodarności w realizacji wydatków publicznych. Akceptacji może podlegać jedynie zakup nowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, sprzętów, wyposażenia i rzeczy.
  • Wniosek o akceptację wydatków Pracodawca składa w terminie 7 dni od dnia zawarcia z Powiatowym Urzędem Pracy umowy o przyznanie vouchera aktywizacyjnego.
  • Przelew środków na konto bankowe Pracodawcy nastąpi w terminie 7 dni roboczych po dniu akceptacji ww. Wniosku, w kwocie brutto (łącznie z podatkiem VAT).
  • W przypadku niewykorzystania całej kwoty przelewu, w zależności od potrzeb, istnieje możliwość dokonania zmian i złożenia uzasadnionego wniosku o wydatkowanie pozostałych środków w ramach przyznanego vouchera aktywizacyjnego w okresie do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy o przyznanie vouchera aktywizacyjnego.

  Do podstawowych obowiązków Pracodawcy, który otrzymał voucher aktywizacyjny należy:

  • zatrudnienie i utrzymanie na nowoutworzonym stanowisku pracy skierowanej bezrobotnej w ramach umowy o pracę w formie telepracy w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • wydatkowanie otrzymanego vouchera aktywizacyjnego zgodnie z zaakceptowanymi Wnioskami w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy z Urzędem,
  • dokonanie rozliczenia przelanej kwoty vouchera aktywizacyjnego, poprzez dostarczenie do Urzędu Pracy uwierzytelnionych kserokopii dokumentów płatniczych potwierdzających dokonanie wydatków, które stanowią podstawę uznania wydatkowanej kwoty umownej,
  • wykonanie zobowiązania dotyczącego nieodzyskania podatku od towarów i usług naliczonego od zakupów zrealizowanych w ramach przyznanego vouchera aktywizacyjnego (zgodnie z oświadczeniem Pracodawcy, że w okresie 5 lat od dokonania zakupu w ramach przyznanego dofinansowania nie wystąpi do urzędu skarbowego z wnioskiem o zwrot ww. podatku oraz nie dokona pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony od zakupów zrealizowanych w ramach przyznanego vouchera aktywizacyjnego oraz że naruszenie ww. zobowiązania będzie skutkowało żądaniem zwrotu otrzymanego dofinansowania),
  • umożliwienie przeprowadzenia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu wizyt monitorujących realizacji niniejszej umowy oraz udzielania informacji i wyjaśnień w tym zakresie.

  Pobierz dokumenty:

  Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę

  Formularz pomocy de minimis

  Zasady – Voucher aktywizacyjny

  Zgłoszenie oferty pracy

  Zgłoszenie Pracodawcy Aktywna Kobieta